تور تفلیس 3 شب و 4 روز


polo tbilisi

polo tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

8,410,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

9,480,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

8,410,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل isaka tibilis

هتل isaka tibilis

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

8,950,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

10,560,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

8,950,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Rustaveli 36 hotel tbilisi

Rustaveli 36 hotel tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

9,220,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

11,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

8,950,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Elegance tiblisi

هتل Elegance tiblisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

صبحانه و شام

دو تخته
دو تخته:

9,350,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

11,360,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

9,220,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Atu

هتل Atu

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

9,750,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

12,160,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

9,220,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

VENESA HOTEL Tbilisi

VENESA HOTEL Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

10,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

14,040,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

10,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل GNG Tbilisi تفلیس

هتل GNG Tbilisi تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

11,360,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

15,380,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

10,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Magnolia Tbilisi

هتل Magnolia Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

12,030,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

16,720,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

11,360,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

old city boutique hotel tbilisi

old city boutique hotel tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

12,700,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

18,060,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

10,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Nina Palace Hotel Tbilisi

Nina Palace Hotel Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

12,700,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

18,060,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

11,360,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل LM Club تفلیس

هتل LM Club تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

12,700,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

18,060,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

11,360,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Residence Plaza Tbilisi

Residence Plaza Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

13,370,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Rustaveli Palace Tbilisi

Rustaveli Palace Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

13,370,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

18,060,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

11,360,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Tbilisi Tower

Tbilisi Tower

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

13,370,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

11,360,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Golden Palace

هتل Golden Palace

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,040,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,740,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

ibis Tbilisi Stadium

ibis Tbilisi Stadium

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,040,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل HERITAGE

هتل HERITAGE

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,040,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Kalasi

هتل Kalasi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,040,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,740,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

11,360,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Terrace Boutique Hotel

Terrace Boutique Hotel

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,040,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,740,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

KMM HOTEL

KMM HOTEL

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,710,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,740,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Astoria Tiblisi

هتل Astoria Tiblisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,710,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,080,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Onyx Hotel Tbilisi

Onyx Hotel Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,380,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,420,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,380,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Royal Tulip Hotel

هتل Royal Tulip Hotel

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,380,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,420,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,380,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Radius Tbs

هتل Radius Tbs

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,380,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,740,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,700,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Hilton Garden inn

هتل Hilton Garden inn

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

16,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,100,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,720,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Pine Astoria Hotel

Pine Astoria Hotel

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

16,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,100,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,720,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Holiday Inn تفلیس

هتل Holiday Inn تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

18,060,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

28,780,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

10,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

ibis Styles Tbilisi

ibis Styles Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

18,060,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,100,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,380,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Glarros OldTown Tbilisi

Glarros OldTown Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,070,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

31,460,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,400,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Mercure Tbilisi Old Town

هتل Mercure Tbilisi Old Town

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,080,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

32,800,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,040,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Sheraton Metechi Palace

هتل Sheraton Metechi Palace

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

25,430,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,160,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,060,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل pulman

هتل pulman

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

26,100,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,160,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,720,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Wyndham Grand Tiblisi تفلیس

هتل Wyndham Grand Tiblisi تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

27,440,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,160,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,720,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Radisson Blu Iveria تفلیس

هتل Radisson Blu Iveria تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

28,780,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

50,220,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

23,420,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل The Biltmore Tbilisi تفلیس

هتل The Biltmore Tbilisi تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

30,120,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

52,900,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

26,100,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Ambassadori Tbilisi

Ambassadori Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

30,790,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

51,560,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

27,440,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

اسکن پاسپورت با حداقل هفت ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان

هر مسافری که به کشور گرجستان سفر می کند موظف است که به ازای هر شب اقامت 100 دلار همراه داشته باشد . ( این به این معنی نیست که حتما آن 100 دلار را خرج کند . )

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور تفلیس 3 شب و 4 روز
معراج گشت آسمان