تور کوش آداسی 6 شب و 7 روز


هتل Roxx Royal Kusadasi

هتل Roxx Royal Kusadasi

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

26,470,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

3,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,840,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

Hotel Melike

Hotel Melike

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

27,960,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

33,250,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,760,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل surtel

هتل surtel

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

31,240,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,170,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,520,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

CITYS HILL

CITYS HILL

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

36,150,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

45,600,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,520,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Suhan

هتل Suhan

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

36,150,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

47,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,900,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Belmare

هتل Belmare

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

38,040,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

48,250,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

27,820,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Signatur Blu Kusadasi

هتل Signatur Blu Kusadasi

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

43,710,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

56,940,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,900,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Labranda Ephesus Princess

هتل Labranda Ephesus Princess

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

46,570,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

75,520,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,850,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ramada Suite Wyndham Kusadasi

هتل Ramada Suite Wyndham Kusadasi

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

46,740,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

70,170,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,650,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

هتل Ramada Resort Lara آنتالیا

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

47,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

71,680,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,170,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Blue Sky

هتل Grand Blue Sky

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

48,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

79,810,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,040,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Otium Sealight Resort کوش آداسی

هتل Otium Sealight Resort کوش آداسی

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

52,030,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

86,430,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,170,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Richmond Ephesus

هتل Richmond Ephesus

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

52,030,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

76,220,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,170,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Fantasia Deluxe

هتل Fantasia Deluxe

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

52,410,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

69,790,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,410,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Aria Claros Beach Spa

هتل Aria Claros Beach Spa

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

53,540,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

71,680,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,650,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Le Blue

هتل Le Blue

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

53,540,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

71,680,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,410,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Korumar Deluxe

هتل Korumar Deluxe

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

53,920,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

75,460,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,920,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Tusan Beach Resort

هتل Tusan Beach Resort

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

55,810,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

93,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,650,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Liberty Golf kusadasi

هتل Liberty Golf kusadasi

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

55,820,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

86,370,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

23,260,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Infinity By Yelken

هتل Infinity By Yelken

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

56,940,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

76,600,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,170,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Palm Wings Ephesus

هتل Palm Wings Ephesus

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

59,210,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

88,320,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,170,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Pine Bay Holiday Resort

هتل Pine Bay Holiday Resort

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

62,990,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

99,280,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Aqua Fantasy

هتل Aqua Fantasy

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

64,880,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

88,690,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,920,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Korumar Ephesus

هتل Korumar Ephesus

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

70,930,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

103,060,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,920,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Sunis Efes Royal Palace Resort

هتل Sunis Efes Royal Palace Resort

کوش آداسی

6 شب و 7 روز

دو تخته
دو تخته:

74,330,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

131,030,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,920,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

17,000,000 تومان

رزرو : 02145162

اسکن پاسپورت با حداقل هفت ماه اعتبار ، تست PCR

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل طبق خدمات ذکر شده ، ترانسفر ، لیدرفارسی زبان ، بیمه مسافرتی

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور کوش آداسی 6 شب و 7 روز
معراج گشت آسمان