تور تفلیس 4 شب و 5 روز


هتل isaka tibilis

هتل isaka tibilis

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

12,890,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

14,450,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,630,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Marco polo

هتل Marco polo

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

12,890,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

14,450,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,890,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Like تفلیس

هتل Like تفلیس

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

13,410,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

15,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

13,150,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Rustaveli 36 hotel tbilisi

Rustaveli 36 hotel tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

13,670,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

16,010,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,630,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

VENESA HOTEL Tbilisi

VENESA HOTEL Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

15,230,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,130,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

13,930,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Magnolia Tbilisi

هتل Magnolia Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

16,530,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,730,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,530,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

piazza hotel tbilisi

piazza hotel tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

16,530,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,730,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل LM Club تفلیس

هتل LM Club تفلیس

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

16,530,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,730,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

13,930,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Rustaveli Palace Tbilisi

Rustaveli Palace Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

16,920,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,730,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Nina Palace Hotel Tbilisi

Nina Palace Hotel Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

17,180,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,030,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Elle Boutique Hotel Tbilisi

هتل Elle Boutique Hotel Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

17,180,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,030,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Residence Plaza Tbilisi

Residence Plaza Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

17,830,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,330,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,830,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Kalasi

هتل Kalasi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

17,830,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,330,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,530,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Golden Palace

هتل Golden Palace

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,480,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,630,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,480,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Onyx Bosiness

هتل Onyx Bosiness

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,480,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,630,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,480,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Tbilisi Tower

Tbilisi Tower

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,480,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,630,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,530,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

KMM HOTEL

KMM HOTEL

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,480,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,330,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,830,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ameri Plaza Tbilisi

هتل Ameri Plaza Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,480,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,630,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Riu Astoria Mare

هتل Riu Astoria Mare

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

19,130,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,930,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,830,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Terrace Boutique Hotel

Terrace Boutique Hotel

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

19,130,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,930,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,830,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Pine Astoria Hotel

Pine Astoria Hotel

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

22,380,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

33,430,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,430,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل holiday inn resort

هتل holiday inn resort

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

25,630,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

37,330,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,430,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Iota تفلیس

هتل Iota تفلیس

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

26,280,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,030,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,430,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Sheraton Metechi Palace

هتل Sheraton Metechi Palace

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

28,230,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

39,930,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,730,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Pullman Tbilisi

Pullman Tbilisi

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

29,530,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

41,230,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,430,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل The Biltmore Tbilisi تفلیس

هتل The Biltmore Tbilisi تفلیس

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

33,430,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

55,530,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

29,530,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Radisson Blu Iveria تفلیس

هتل Radisson Blu Iveria تفلیس

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

33,430,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

55,530,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

26,930,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ambassadori

هتل Ambassadori

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

34,080,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

54,230,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

30,830,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Tbilisi Marriott hotel

هتل Tbilisi Marriott hotel

تفلیس

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

38,630,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

59,430,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

23,030,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر بیمه مسافرتی

قیمت کودک 2تا6سال بدون تخت 6/000/000 میلیون تومان می باشد. مسافر حتما باید 2د.ز واکسن به همراه کد کیو ار کد کارت واکسن خود را به همراه داشته باشد. همراه داشتن بلیط رفت و برگشت -بیمه مسافرتی-واچر هتل الزامی است.
هر مسافری که به کشور گرجستان سفر می کند موظف است که به ازای هر شب اقامت 100 دلار همراه داشته باشد . ( این به این معنی نیست که حتما آن 100 دلار را خرج کند . )

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور تفلیس 4 شب و 5 روز
معراج گشت آسمان